Brev angående Projekt Sexus

Please click here for an English version of this letter

Mandag 27. november 2017 sendte en gruppe på 62 personer nedenstående brev (kan også læses som pdf-fil her) til en række interessenter omkring Projekt Sexus-befolkningsundersøgelsen.

Henvendelser angående brevet kan ske til soberminoritetsforskning@gmail.com

Kort resumé af brevet:

Nedenstående brev udtrykker bekymring over, at læge Morten Frisch er projektleder på Projekt Sexus-befolkningsundersøgelsen og dermed skal forestå indsamling, analyse og formidling af data vedrørende blandt andet drengeomskæring. Morten Frisch har i en årrække agiteret for en specifik personlig og politisk agenda, nemlig forbud og kriminalisering af de danske minoritetsgrupper, der benytter drengeomskæring.

Bekymringen skyldes en lang række sager og forløb, hvor Morten Frischs blandt andet har stået bag:

 • Vedholdende og systematisk fejlinformation af befolkning og politikere, herunder udeladelse af centrale oplysninger i egne studier.
 • Manglende adskillelse af forskervirksomhed og personlig agenda.
 • Kampagne over for politikere, politiske partier og interesseorganisationer samt udstilling af personer/organisationer, som ikke er enige i Morten Frischs agenda.
 • Kampagne mod internationale organisationer, der tilbyder drenge/mandlig omskæring som del af HIV-forebyggelsesindsatsen i højrisikoområder i Afrika, herunder UNICEF, WHO, Bill & Melinda Gates Foundation m.fl.
 • Etnisk-religiøs profilering af forskere med jødisk og muslimsk baggrund, herunder krav om deklarering af etnisk-religiøs baggrund som en potentiel interessekonflikt.
 • Personsager: Udstilling af familier med minoritetsbaggrund på internettet, uopfordret tilbud om medicinsk konsultation til mindreårig, udstilling med navn, billede, publikationsliste m.m. af forskerkollegaer og andre, som udtrykker uenighed.

Disse punkter dokumenteres i detaljer i nedenstående brev og dokumentation, som alle interesserede opfordres til at læse i sin helhed.

Efter fremsendelsen af nedenstående brev var der en korrespondance mellem afsenderne af brevet på den ene side og på den anden side administrerende direktør på Statens Serum Institut, Mads Melbye, og dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. De to sidstnævnte afviser, at der skulle være nogen potentielle problemer eller grund til bekymring forbundet med Morten Frischs rolle som projektleder på Projekt Sexus. Læs korrespondancen [her].


Til Aalborg Universitet, Statens Serum Institut, Lægeforeningen, Lægeetisk Nævn, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Videnskabsetisk Komite, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Obelske Familiefond, Augustinusfonden, Sygekassernes Helsefond, Fonden til Lægevidenskabens Fremme (A.P. Møller Fonden), de i folketinget repræsenterede partiers sundhedsordførere, Folketingets Sundheds- og ældreudvalg, Projekt Sexus.

Vi tillader os at henvende os i forbindelse med lanceringen af den store folkesundhedsundersøgelse, Projekt Sexus, idet vi har en bekymring, som vi ønsker at udtrykke over for personer, organisationer og myndigheder, der er engageret i projektet.

Vi vil gerne understrege, at vi byder en undersøgelse af den slags, som Projekt Sexus lægger op til, velkommen. Øget videnskabelig indsigt i befolkningens sundhed, også på det seksuelle område, er en værdig og relevant målsætning, som vi kun kan støtte.

Men vi finder det stærkt problematisk, at overlæge ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet Morten Frisch er projektleder samt en af de ledende forskere, der er tilknyttet undersøgelsen. Det skyldes, at Morten Frisch siden 2008 sideløbende med sit virke som forsker har agiteret kraftigt og vedholdende for et forbud imod drengeomskæring. [1]

Morten Frisch har – på trods af, at han har fremført det synspunkt, at forskere med jødisk eller muslimsk baggrund bør deklarere deres etniske/religiøse tilhørsfold som en potentiel interessekonflikt – hverken ved publikation af sine videnskabelige studier eller i forbindelse med Projekt Sexus deklareret sin egen holdning til drengeomskæring og sin årelange aktivisme for at få indført et forbud mod drengeomskæring i Danmark. Det er videnskabsetisk problematisk, at respondenterne i Projekt Sexus-undersøgelsen ikke oplyses om Morten Frischs tydelige bias på dette område. [2]

Vores bekymring er blevet bestyrket, efter at det er kommet frem, at der i Projekt Sexus-undersøgelsen optræder en lang række spørgsmål vedrørende etnisk baggrund, religiøst tilhørsforhold, omskæringsstatus samt direkte spørgsmål til respondenterne om, hvorvidt de går ind for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark. Dette politiske holdningsspørgsmål har, så vidt vi kan se, intet med undersøgelsens sigte eller formål at gøre, og det bestyrker vores bekymring for, at en forsker, der har udtrykt holdninger, som næppe er forenelige med en neutral vurdering af data, får adgang til og skal behandle og udlægge de indsamlede data. [3]

Det er ydermere foruroligende, at det i forbindelse med Projekt Sexus-undersøgelsen ikke meldes ud, hvilke konkrete sammenhænge man ønsker at belyse. Hvis dette ikke er defineret på forhånd, åbnes der op for det, som i forskningssammenhæng populært kaldes for fisketure, nemlig at man kan søge efter sammenhænge, alene med det formål at få bekræftet forudindtagede holdninger til et givent emne. [4]

Morten Frischs agitation har igennem årene antaget en sådan form og et sådant omfang, at man formodentlig ikke kan forvente, at denne forsker vil være i stand til at behandle data om dette emne på en afbalanceret måde. Der er desværre ikke meget, der tyder på, at Morten Frisch er i stand til at adskille sine personlige holdninger fra sit virke som forsker. Dette bekræftes tydeligt af de sager, der refereres nedenfor, og som er et mindre udpluk af en lang række konkrete sager, som Morten Frisch har været indblandet i inden for de seneste år. Samtlige citater, der angives i det nedenstående, er ordrette, og alle de sager, der nævnes, er fuldt dokumenterbare.

Omskæringsdebatten

Fejlinformation af befolkning og politikere

Morten Frisch har ved adskillige lejligheder fejlinformeret den danske offentlighed om de sundhedsmæssige konsekvenser af drengeomskæring. I et kohortestudie fra 2016 konkluderer Morten Frisch således, at drengeomskæring resulterer i en øget relativ risiko for meatus stenose (forsnævring af urinrørsåbningen) på 10-22 gange i den del af studiet, hvor man undersøger sammenhængen mellem omskæring og meatus stenose. Morten Frisch undlader imidlertid at fremhæve, at hans egne tal viser, at han ud af 3375 omskårne drenge kun fandt 6 (seks) tilfælde af meatus stenose. Dette viser, at den absolutte risiko for meatus stenose blandt omskårne drenge/mænd er ca. 0,18%.

Den forøgede relative risiko for meatus stenose er derfor af yderst begrænset klinisk relevans, og resultatfremlæggelsen giver et mangelfuldt indtryk af den reelle hyppighed af meatus stenose blandt omskårne drenge og mænd. Derfor er det ekstra uheldigt, at den høje relative risiko for meatus stenose blandt andet formidles i en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut og på videnskab.dk med henblik på at vise, hvor skadelig drengeomskæring er. En overlæge på børneurologisk sektion på Aarhus Universitetshospital har da også i forbindelse med omtalen af studiet udtalt, at man kun registrerer højst tre tilfælde af meatus stenose om året. At meatus stenose er en meget sjælden sygdom bekræftes ligeledes af en professor ved Københavns Universitet og ansvarlig for børneurologi på Rigshospitalets børnekirurgiske klinik. Disse observationer bekræfter de ovenfor nævnte resultater fra studiet, som Morten Frisch og medforfatter undlader at fremhæve. [5]

Der findes en række lignende eksempler på udeladelser og systematiske fejl, som bidrager til at sygeliggøre ikke-medicinsk omskårne mænd og stigmatisere drengeomskæring. Spydspidsen i Morten Frischs kampagne imod drengeomskæring er et studie fra 2011, hvori Morten Frisch konkluderer, at mandlig omskæring, uanset om der er tale om medicinsk eller ikke-medicinsk omskæring, øger risikoen for seksuelle problemer. I sit kampagnemateriale udlægger Morten Frisch resultaterne af studiet sådan, at denne konklusion også gælder for ikke-medicinske omskæringer, på trods af at 73% af de omskårne mænd, der indgår i studiet, må formodes at være omskåret af medicinske årsager, idet de angiver deres religiøse tilhørsforhold som lutheransk protestant. Ud af 125 omskårne mænd angiver 5 at være muslimer og 2 at være jøder. Det må derfor formodes, at langt størsteparten, om ikke alle de øvrige, havde en penissygdom inden omskæring. De sygdomme, som behandles med medicinsk indikeret omskæring, er velkendte kausale årsager til seksuelle problemer, og af den grund blev den omtalte publikation i et systematisk litteraturstudie publiceret i Danish Medical Journal (2016) vurderet til at have begrænset videnskabelig relevans i forhold til belysning af sammenhængen mellem ikke-medicinsk mandlig omskæring og seksuelle funktionsproblemer. [6]

Morten Frisch har udgivet yderligere et studie med forbindelse til drengeomskæring. I dette fandt forfatterne en sammenhæng mellem omskæringsstatus og udvikling af autisme blandt muslimske drenge. Blandt ikke-muslimske drenge blev der overordnet ikke observeret en statistisk signifikant sammenhæng mellem omskæringsstatus og autisme (kun for aldersgruppen 0-4 år, ikke i gruppen som helhed). Dette resultat tyder på, at det, studiet faktisk har registreret, er en sammenhæng mellem arvelig risiko for autisme og bestemte familiemønstre (for eksempel fætter-kusineægteskaber) blandt visse muslimske befolkningsgrupper. I artiklen forholder man sig ikke til den manglende sammenhæng mellem omskæringsstatus og autisme blandt ikke-muslimske drenge. [7]

Morten Frisch har gentagne gange benyttet egne forskningsresultater til at fejlinformere den danske offentlighed og danske politikere om konsekvenserne af drengeomskæring uden at referere til den store mængde af forskning, som ikke bekræfter hans resultater og hans opfattelse af drengeomskæring. [8]

Således optrådte Morten Frisch ved en høring om drengeomskæring på Christiansborg i 2014, hvor han i en grafisk præsentation gjorde rede for, at følsomheden nedsættes efter omskæring. Morten Frisch præsenterede dog ikke en eneste videnskabelig reference, der kunne bekræfte denne påstand. Dette er forståeligt, da der ikke findes generel evidens for, at omskårne mænd oplever nedsat følsomhed i forbindelse med sex. [9]

I forsøg på at sidestille drengeomskæring med pigeomskæring har Morten Frisch i et stort opsat indlæg i Berlingske (2012) gjort rede for, at 85% af alle verdens pigeomskæringer er af den mindst invasive type. Der er ingen dokumentation for denne påstand, og WHO’s ekspert i pigeomskæring har afvist, at det forholder sig sådan. I lighed med andre af Morten Frischs udokumenterede påstande om drengeomskæring henviser Morten Frisch hyppigt til den nævnte artikel som led i sin fejlinformering af den danske befolkning. [10]

I forsøg på at overdrive risikoen for dødsfald relateret til drengeomskæring har Morten Frisch i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen og i en større artikel på den statsstøttede vidensplatform, videnskab.dk, refereret til et amerikansk “studie”, som angiveligt skulle vise en meget høj omskæringsrelateret dødelighed i USA. DR-programmet Detektor har efterfølgende påvist, at det pågældende “studie” er uvidenskabeligt, fyldt med fejl og er udført af en person uden forskningserfaring, der ernærer sig som producent af køleskabsmagneter. Morten Frisch har i et interview med Detektor benægtet, at der er tale om en publikation, som savner enhver videnskabelig legitimitet. [11]

I september 2017 postede Morten Frisch et stærkt misvisende opslag på sin Facebook-væg, hvor han henviser til en rapport fra den belgiske pendant til Det Etiske Råd. Det fremgår af rapporten, at rådet har arbejdet med spørgsmålet om drengeomskæring i tre år, og man udtrykker en ganske kritisk holdning til fænomenet drengeomskæring. Men rådets konklusion er fuldstændig klar og utvetydig: Rådet anbefaler ikke en lovændring. Det undlader Morten Frisch at nævne i sit opslag, tværtimod skriver han: “Nu mangler vi bare, at den belgiske regering lovgiver i overensstemmelse med komiteens afgørelse. Og at politikere i Danmark og resten vesten gør det samme.“ Morten Frisch postulerer dermed indirekte og i strid med sandheden, at rådet støtter et forbud. [12]

Kampagne mod UNICEF og mandlig omskæring som del af HIV-forebyggende indsats i Afrika

4. november 2017 og igen 14. november 2017 gik Morten Frisch på sin Facebook-væg til angreb på UNICEF’s juleindsamling, fordi organisationen samarbejder med en række andre organisationer om et HIV-forebyggende program i en række afrikanske lande, hvori der blandt andet indgår omskæring af drenge og mænd. Morten Frisch sår tvivl om, hvorvidt den forskning, der ligger bag programmet, er valid, og han fremfører en konspirationslignende teori om, at der findes en ”omskæringslobby”.

Der er stærk evidens for, at mandlig omskæring reducerer risikoen for HIV blandt heteroseksuelle mænd i højrisikogrupper med ca. 60%. Store randomiserede kliniske forsøg i Uganda, Kenya og Sydafrika viser dette. Disse studier er blevet analyseret i detaljer og bekræftet i det meget konservative Cochrane-reviewsystem, der er en såkaldt ”gold-standard” i denne type forskning. [13]

Stigmatisering af minoriteter og sygeliggørelse af alle omskårne mænd

Morten Frisch beskriver rutinemæssigt drengeomskæring med stærkt negativt ladede betegnelser. Fra et enkelt Facebook-opslag (13. april 2017) citeres: ”børnebeskæring”, ”denne bloddryppende særhed”, ”at skære drengebørns penisser i stykker” samt ”jøders (og muslimers) brutale omskæringsritual”. Dette er kun et ganske lille udsnit af lignende betegnelser, som er med til at udstille og sygeliggøre samtlige omskårne drenge og mænd i Danmark. [14]

Morten Frisch har utallige gange karakteriseret ikke-medicinsk drengeomskæring som ”overgreb”, ”vold” og ”brutalitet” og har også givet udtryk for den holdning, at jødisk og muslimsk drengeomskæring er årsag til vold ud fra devisen om, at vold avler vold. [15]

Sygeliggørelse i form af påstande om et dårligere sexliv og ringere seksuel formåen rammer også mænd, der er omskåret af medicinske årsager. Flere medicinsk omskårne mænd har i de senere år opponeret imod dette.

Betydningen af “jødisk eller muslimsk profilering” i forbindelse med omskæringsdebatten

Morten Frisch har i Dagens Medicin, Ugeskrift for Læger, i pressen og på de sociale medier gjort adskillige forsøg på at beklikke danske sundhedsforskeres faglige integritet og troværdighed ved at nævne, at de har jødisk eller muslimsk baggrund eller er gift med en person med jødisk baggrund.

Denne etnisk-religiøse profilering udsætter Morten Frisch læger og andre sundhedsforskere for, hvis de ikke deler Morten Frischs opfattelse af de sundhedsskadelige konsekvenser af drengeomskæring. De pågældende beskrives for eksempel som ”en mandlig reservelæge med samme fornavn som islams profet”, ”en mandlig jødisk epidemiolog”, ”en dansk-jødisk læge”, ”en redaktør med et omskæringskulturelt klingende navn”, ”en jødisk forsker”, og ”selverklæret jødisk gift biokemiker”. Således er både en dansk førsteforfatter til en systematisk litteraturgennemgang om drengeomskæring og en videnskabelig medredaktør ved Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal blevet udsat for etnisk-religiøs profilering fra Morten Frischs side. [16]

Morten Frisch har på Twitter skrevet, at det er de danske jøders egen skyld, at de udsættes for antisemitisme, da de blot kunne undlade at lade deres drengebørn omskære. [17]

Morten Frisch tillader, at hans mange følgere på hans Facebook-væg kan beskrive danske jøder og muslimer som blandt andet ”børnemishandlere”, ”voldelige”, ”sindssyge”, ”pædofile”, ”religiøse tosser”, at muslimer og jøder opfordres til at forlade Danmark m.m. Der er sågar eksempler på, at debattører på Morten Frischs Facebook-væg skriver, at det er ærgerligt, at Adolf Hitler ikke dræbte samtlige jøder. Morten Frisch lader i vidt omfang disse indlæg stå på sin Facebook-væg. [18]

Morten Frisch har skrevet nedladende og hånligt om tidligere overrabbiner i Det Jødiske Samfund, Bent Lexner. Det er blandt andet sket ved at latterliggøre Bent Lexner i forbindelse med en avisartikel om den traditionelle jødiske løvhyttefest. [19]

Henvendelse til politikere og chikane af politikere, der er uenige med Morten Frisch

Morten Frisch har i de senere år henvendt sig til en lang række politikere, både i de ungdomspolitiske organisationer og folketingspolitikere, og bedt om svar på, om politikerne ville støtte et eventuelt lovforslag om forbud imod drengeomskæring. Politikere, der har udtrykt skepsis over for Morten Frischs agenda og det hensigtsmæssige i et forbud på området, er efterfølgende blevet udstillet og nedgjort i privat korrespondance og på de sociale medier. [20]

Henvendelse til sundhedsfaglige organisationer

Morten Frisch har ikke kun forsøgt at påvirke befolkning og politikere, men har også bedrevet lobbyvirksomhed over for sundhedsfaglige organisationer, herunder Jordemoderforeningen, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Sygeplejeråd. [21]

Morten Frisch har også bedrevet lobbyvirksomhed og forsøgt at holdningspåvirke danske og udenlandske læger, blandt andet i en Facebook-gruppe for danske læger og ved en faglig konference i udlandet, hvor Morten Frisch repræsenterede Aalborg Universitet. [22]

Blokering af kritiske røster

Morten Frisch påstår, at han går ind for en åben debat og dialog, men han valgte i foråret 2017 at blokere en række debattører, der er kritiske over for hans udsagn, på Facebook. Blandt de blokerede debattører er en række sundhedsforskere og journalister. [23]

Personsager

 Uopfordret tilbud om medicinsk konsultation til mindreårig

Morten Frisch omtalte på Facebook en sag om en 15-årig dansk-jødisk dreng, hvis far efter kontakt med foreningen Intact Denmark fortrød, at drengen var blevet omskåret som spæd. I Morten Frischs omtale af drengens historie kunne man nemt identificere drengens navn og adresse.

Drengen bad i en privat besked på Messenger Morten Frisch om at fjerne historien fra Facebook. Da drengen henvendte sig for at få slettet historien, tilbød Morten Frisch drengen personlig konsultation og rådgivning, da Morten Frisch mente, at drengen muligvis ville få seksuelle problemer senere i livet på grund af sin omskæring.

Drengen havde over for Morten Frisch ikke givet udtryk for, at han havde problemer eller ønskede konsultation, og hverken drengen eller forældrene havde givet deres samtykke til, at Morten Frisch skulle sygeliggøre drengen og tilbyde ham rådgivning vedrørende hans seksuelle sundhed. [24]

Udstilling og chikane af lægekollega på Facebook

Morten Frisch har udstillet og chikaneret en kvindelig lægekollega på Facebook. Årsagen var, at den pågældende læge mente, at Morten Frisch ikke forholdt sig til eksisterende evidens, samt at det ovennævnte studie fra 2011 led under en alvorlig bias.

Morten Frisch valgte at udstille lægen med foto af vedkommende og publikationsliste på Facebook og beskrev lægen som “en videnskabelig letvægtsloppe”. Da lægen i en privat besked bad Morten Frisch om at fjerne hendes portrætfoto fra Morten Frischs Facebook-væg, nægtede Morten Frisch at gøre dette, før lægen havde undskyldt for sin udtalelse om Morten Frischs publikation. Forløbet resulterede i, at den pågældende læge modtog psykologisk krisehjælp fra Københavns Universitet. [25]

Udstilling af mor og søn i forbindelse med drengeomskæring

Morten Frisch har på sin Facebook-væg delt et opslag fra en dansk-muslimsk kvinde, hvor kvindens søn efter omskæring er fotograferet i hjemlige omgivelser. Kvinden takkede for lykønskninger i forbindelse med omskæringen. Morten Frischs Facebook-venner beskrev i kommentarsporet kvinden som “sindssyg”, “evnesvag”, “uvidende”, “dum”, “børnemishandler”, “hjerteløs”, som en person, der udfører seksuel vold, og hun blev sammenlignet med nazister, fundamentalistiske muslimer og aber. Morten Frisch undlod at slette disse kommentarer. Ved hjælp af oplysninger, som var gengivet i Morten Frischs opslag, kunne læsere ved hjælp af en simpel søgning identificere kvindens navn og adresse. [26]

På baggrund af ovennævnte sager og forløb finder vi det stærkt bekymrende, at overlæge ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet Morten Frisch skal behandle og udlægge data, der indsamles i Projekt Sexus-undersøgelsen, og vi finder det yderst problematisk, at respondenterne i undersøgelsen ikke oplyses om Morten Frischs tydelige bias og personlige og politiske agenda.

Vedhæftet:

 • Kopi af Projekt Sexus-spørgeskemaet (pdf-fil), se de omtalte passager på side 13, 14, 15, 16, 73, 75, 76 og 99.
 • Pdf-fil med dokumentation for hver enkelt af de ovenfor nævnte sager/forhold indsat som slutnoter.

Med venlig hilsen

Allan Kern, civiløkonom, finansrådgiver
Allan Krasnik, professor, MPH, speciallæge i samfundsmedicin
Anders Gadegaard, domprovst, Vor Frue Kirke, København
Amneh Hawwa, læge, sexolog
Ari Bach, elektromekaniker
Bent Lexner, forh. overrabbiner
Bent Melchior, overrabbiner emeritus
Bo Jacobsen, speciallæge i kirurgi
Carsten Hjorth Pedersen, førstelektor i pædagogik, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut
Christian Heebøll-Nielsen, cand.pharm.
Claus Bentow, cand.mag.
Dan Meyrowitsch, epidemiolog, cand.scient., ph.d.
Dan Rosenberg Asmussen, formand, Det Jødiske Samfund i Danmark
Dan Tschernia, journalist
Daniel Kaminski Rotenberg, praktiserende læge
Eline Feldman, cand.mag. i psykologi og socialvidenskab
Elise Lind Balslev, sognepræst
Elof Westergaard, biskop, Ribe Stift
Eran Remez, Media & Marketing Consultant
Fatih Alev, imam
Frans Josef Meyer, webredaktør, ‘Katolikker i Dialog’
Gabriela Rehfeld, jordemoder
Hans Høstrup, pens. overkirurg, dr.med.
Henri Goldstein, speciallæge, dr.med., cand.mag.
Henrik Balslev, IT Director, ph.d.
Henrik Lando, lic.polit., professor, CBS
Huma Aftab, læge
Ian C. Skovsted, biokemiker, cand.scient., SSI Diagnostica
Ilana Sadok, socialrådgiver
Jair Melchior, rabbiner, Det Jødiske Samfund i Danmark
Jeannett Dimsits, læge, Senior Director, Novo Nordisk
Jens-André P. Herbener. cand.mag., mag.art.
Jerzy Szpilman, el- og elektronikingeniør
Jette Møller, cand.ling.merc., formand for SOS mod Racisme
John Dessauer, lærer
Jonathan Schustin, gymnasieelev
Lars Jozefowicz Varming, formand for Shir Hatzafon, Det Progressive Jødiske Samfund i Danmark
Lone Meyer, pens. læge
Lotte Evron, sygeplejerske, cand.mag, ph.d.
Maia Feldman, mag.scient., antropolog
Martin Salamon, cand.polit.
Mette Bentow, Executive Assistant
Michael Altschul
Mikael Hertig
Mohammad Sohail Asghar, læge, ph.d.
Morten Margolinsky, folkeskolelærer
Morten Nielsen, læge
Mujahed Sebastian Abassi, cand.med. og næstformand i Center for Dansk-Muslimske Relationer
My Catarina von Euler-Chelpin, epidemiolog, ph.d.
Nanna Solow, cand.mag.
Naveed Baig, imam og næstformand i Islamisk-Kristent Studiecenter
Peter Solow, cand.mag., Head of Development
Peter Westh, lektor, cand.mag.
Philip Adam
Rafael Wajnsztajn, cand.merc., ​Financial Controller
Ronen Thalmay
Samuel Rachlin, journalist
Steffen Bach, pens. vicedirektør, MA, BA
Susanne Schustin, cand.comm.
Susanne Walsh
Vivi Goldstein, speciallæge i almen medicin
Özlem Sara Cekic, sygeplejerske og tidl. folketingsmedlem


[1] Morten Frischs stillingtagen til et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring kan dateres tilbage til 2008, se nedenstående screenshot fra website administreret af Etisk Råd:
http://www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Sundhedsvaesenet/Publikationer/2008-05-15-maerker-for-livet.pdf

1.png

[2] Morten Frisch har flere gange forlangt, at forskere med jødisk eller muslimsk baggrund skal deklarere deres etnisk/religiøse baggrund. Her følger et par eksempler.
Fra Morten Frischs egen Facebook-væg:

2.png

Fra et indlæg af Morten Frisch i Dagens Medicin, 9. september 2016:

3.png

Siden 2008 har Morten Frisch publiceret tre studier, hvor der er aktiv analyse af sammenhænge mellem omskæringsstatus og forskellige sygdomme. Som det fremgår af nedenstående dokumentation, deklarerer Morten Frisch ikke i de tre studier, at han siden 2008 har arbejdet aktivt for et forbud mod drengeomskæring:

 • Fra 2011, artikel om omskæring og seksuelle problemer samt deklaration af interessekonflikt.

4.png

5

 • Fra 2015, artikel om en sammenhæng mellem omskæring og autisme samt deklaration af interessekonflikt:

6

7

 • Fra 2016, artikel om omskæring og forsnævring af urinrørsåbningen samt deklaration af interessekonflikt:

8

9

I sidstnævnte deklaration nævner Morten Frisch, at han er skeptisk over for det tilrådelige i denne type kirurgi. Men han skriver intet om, at han i snart 10 år har lobbyet og agiteret intenst for et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring.

[3] Se vedhæftede kopi af Projekt Sexus-spørgeskemaet, side 13, 14, 15, 16, 73, 75, 76 og 99.

[4] Der er ingen detaljerede oplysninger vedrørende de sammenhænge, som man ønsker at undersøge i Projekt Sexus, eller at man specifikt vil undersøge forhold vedrørende mandlig omskæring, hverken på projektets egen hjemmeside: https://www.projektsexus.dk

på SSIs hjemmeside: https://www.ssi.dk/Aktuelt/Forskningsnyt/2017/2017%2009%2003%20projekt%20sexus%20i%20luften.aspx

eller på anmeldelsen af undersøgelsen fra SSI til Datatilsynet:
https://anmeld.datatilsynet.dk/frontend/fortegnelse/vis.off.asp?pub=yes&myid=98316&myjour=2015-57-0102&journal=2015-57-0102&anmelder=&ord=

[5] Man kan læse om stenose-studiet her: http://www.thesurgeon.net/article/S1479-666X(16)30179-2/pdf

 • Som det fremgår, finder Morten Frisch og medforfatter i den stærkeste del af studiet, at man over en længere årrække kun finder 6 tilfælde af sygdommen stenose. Ved at sammenholde informationer fra s. 6 (”During follow-up, 3375 males (0.42%) underwent non-therapeutic circumcision in a hospital department or a doctor’s clinic.”) og tal i Tabel 3 (her fremgår det, at der er i alt 6 tilfælde af meatus stenose), kan den opmærksomme læser selv erkende, at der er tale om 6 tilfælde af sygdom ud af i alt 3375 personer. Der er intet sted i artiklen, hvor forfatterne nævner disse to tal i sammenhæng eller kommenterer på den sjældne forekomst af sygdommen, der findes i studiet og reelt rapporteres i sundhedsvæsenet.
 • Af samme grund har andre forskere, herunder en emeritus professor i urologi med afsæt i data fra Morten Frischs og medforfatters studie beregnet den absolutte risiko for meatus stenose. De finder i lighed med kritikken her, at den er meget lav (Morris & Krieger, 2017).
 • Her er en kilde, som inkluderer udsagn fra læge og læge/professor vedrørende de sjældent observerede stenoser: http://videnskab.dk/krop-sundhed/omskaering-kan-skade-drenges-urinveje

I dette link kan man blandt andet læse, at Yazan F. Rawashdeh, ph.d. og overlæge på Børneurologisk Sektion på Aarhus Universitetshospital, udtaler: ”»Svagheden ved registerstudier er, at man nogle gange kan finde sammenhænge, uden at der nødvendigvis er en kausalitet. I dette tilfælde, hvor der bliver beskrevet en så stærkt forhøjet risiko efter omskæring, burde vi nok se flere tilfælde af meatus stenose, end de højest tre om året, vi møder på børneafdelingen,« funderer han.”

 • Overlægens opfattelse bakkes op af Jørgen Thorup, professor ved Københavns Universitet og ansvarlig for børneurologi på Rigshospitalets børnekirurgiske klinik. Sammen med universitetshospitalet i Skejby er dette det eneste hospital i Danmark, hvor børn bliver opereret for meatus stenose.

”Ifølge Jørgen Thorup er sammenhængen mellem omskæring og forsnævring af urinåbningen velkendt blandt læger. Men ifølge en opgørelse på Rigshospitalet ses den ‘kun’ hos 0,5 procent af de omskårne drenge, mens den forekommer hos 0,17 procent af de ikke-omskårne på grund af hudlidelsen BXO.”

[6] De hyppigste årsager til medicinsk omskæring er phimosis (forhudsforsnævring), som i følge et studie fra Rigshospitalet i op til 25% og 17% af tilfældene ledsages af henholdsvis bindevævssygdommen balanitis xerotica obliterans (BXO) og balanoposthitits (Sneppen og Thorup, 2016). BXO resulterer i bindevævsdannelse på glans penis, som efterlader en uelastisk hud med arvæv. Der er velkendt, at phimosis, BXO og balanoposthitits resulterer i seksuelle funktionsproblemer senere i livet (se for eksempel Kantere et al., 2014; Thorvaldsen og Meyhoff, 2005). For eksempel viser det svenske studie af Kantere et al. (2014), at 56% af alle mænd med BXO rapporterer, at de har seksuelle problemer: https://www.medicaljournals.se/acta/content/abstract/10.2340/00015555-1797

Det ville derfor være meget mærkeligt, hvis de omskårne mænd i studiet ikke havde en øget risiko for seksuelle funktionsproblemer. Det er i øvrigt helt basalt inden for epidemiologien, at man ekskluderer personer, som af andre årsager end de relevante er disponeret for den sygdom, som man ønsker at undersøge.

[7] Selve studiet, som undersøger en sammenhæng mellem drengeomskæring og autisme, ligger her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25573114

 • I nedenstående screenshot afviser Morten Frisch, at det er familiemønstre, der er forklaringen på studiets resultat. Han påstår desuden, at sammenhængen mellem autisme og drengeomskæring var statistisk signifikant i både muslimske og ikke-muslimske familier. Som det fremgår af nedenstående gennemgang af studiet, er dette ikke korrekt. Blandt ikke-muslimske drenge var sammenhængen kun statistisk signifikant blandt de 0-4 årige. Blandt de 5-9 årige var den ikke signifikant, og når man målte sammenhængen i hele aldersgruppe 0-9 år, var der ikke nogen statistisk signifikant sammenhæng.
 • Morten Frisch skriver i nedenstående screenshot, at han ikke benytter studiet om autisme i sin argumentation mod omskæring. Dette ikke korrekt. Kort efter publicering af studiet medtog Morten Frisch det i sit såkaldte ”Starter Kit”, se note 8.
 • Allerede et år inden publicering af studiet antydede Morten Frisch i korrespondance med Ôzlem Cekic, at han mente, at der skulle være en sammenhæng mellem autisme og drengeomskæring, se note 20.
 • Studiet har gjort mange forældre til autistiske børn vrede og utrygge, fordi de mener, at studiet er manipulerende og viser manglende indsigt i den nyeste forskning i årsagerne til autisme. Forældrene føler desuden, at deres egen og deres børns situation udnyttes og tages som gidsler i et forsøg på at fremføre en særdeles tvivlsom dagsorden.

10.jpg

Gennemgang af autismestudiet:

 • Det er uklart, hvilket rationale forfatterne havde for at vurdere en sammenhæng mellem omskæringsstatus og autisme. Frisch og Simonsen mener, at smertepåvirking (ved omskæring) kan være en udløsende faktor for autisme. Der eksisterer ikke anden litteratur, som tyder på, at smertepåvirkning kan øge risikoen for autisme. To gennemgange af allerede afdækkede årsager til autisme (The Lancet, Lai et al., 2014 og Chaste & Leboyer, 2012) nævner ikke noget om tidlig smerteoplevelse som medierende årsag til autisme. Frisch og Simonsen vælger dog alligevel at formulere en arbejdshypotese vedrørende en sammenhæng mellem smertepåvirkning og autisme. Som begrundelse for studiet refererer Frisch og Simonsen til to studier, hvoraf det ene er et rotteforsøg (Victoria et al., 2013), og det andet er et amerikansk såkaldt økologisk studie (Bauer & Kriebel, 2013). I rotteforsøget er der slet ikke fokus på en mulig sammenhæng mellem smerte og autisme. I det amerikanske studie er formålet at belyse, hvorvidt  introduktion af paracetamol som smertestillende middel ved drengeomskæring fra 1995 har ført til en øget udvikling af autisme. Det konkluderes, at forekomsten af autisme i USA er steget, og det foreslås, at denne stigning kan forklares med en sammenhæng mellem tidlig eksponering for paracetamol og udvikling af autisme. Forfatterne til det nævnte amerikanske tværsnitsstudie har desuden indgivet en kommentar i artikeldatabasen PubMed, hvor de udtrykker deres misfornøjelse med, at deres studie anvendes som et rationale for det studie, der er udført af Frisch og Simonsen (http://1.usa.gov/1DiV4cO). Forfatterne til den amerikanske undersøgelse gør i deres kommentar opmærksom på, at deres studie netop ikke undersøger sammenhængen mellem omskæring og autisme, hvorfor Frisch og Simonsen ikke kan benytter deres studie til at argumentere for en sådan sammenhæng. Forfatterne understreger, at de mulige årsager til, hvorfor autismeforekomsten er steget over en længere periode, ikke er begrundet i omskæring, idet denne praksis ikke har ændret sig over de sidste 35 år i USA. Smertebehandlingen af børn, som omskæres, er derimod ændret, og forfatteren konkluderer i sin kommentar, at indtagelse af paracetamol er en mulig årsag til den øgede forekomst af autisme.
 • Som Frisch og Simonsen selv nævner, er genetiske faktorer (arvelighed) en af de bedst dokumenterede årsager til autisme. Man bør bemærke, at for drengebørn i alderen 0-9 år, som stammede fra ”ikke-muslimske familier”, blev der som nævnt ikke fundet nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem drengeomskæring og autisme. Dette resultat tyder på, at det, studiet faktisk har registreret, er en sammenhæng mellem arvelig risiko for autisme (for eksempel fætter-kusineægteskaber) blandt visse muslimske befolkningsgrupper. At man bruger piger i de pågældende familier som kontrol for at udelukke en effekt af familierelateret indflydelse giver ikke mening, da drenge har ca. 4 gange højere risiko for at udvikle autisme end piger, og det er derfor tvivlsomt, hvorvidt man i det i pågældende studie overhovedet havde statistisk styrke til at vurdere et mønster for piger.

[8] Morten Frisch anvender i vid udstrækning sin egen forskning til systematisk at propagandere for et forbud mod drengeomskæring. Også selvom han om visse forskningsresultater udtaler, at det ikke er tilfældet. I et interview med Kristeligt Dagblad 10. januar 2015 kan man om Morten Frischs studie om sammenhæng mellem drengeomskæring og autisme (2015) læse:

Morten Frisch er erklæret omskæringsmodstander, men siger, at han ikke vil bruge sit nye studie i omskæringsdebatten.” http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/omskaeringsmodstander-kritiseres-autisme-undersoegelse

Men 16. januar 2015 inkluderer Morten Frisch en detaljeret omtale af autisme-studiet i sit ”Starter’s kit til drengeomskæring” (punkt 3 i screenshot nedenfor). ”Starter’s Kit” er en skrivelse, som Morten Frisch benytter i sin kampagne for et forbud, og som blandt andet uddeles i en modificeret version under høringer, herunder i Folketinget.
https://www.facebook.com/morten.frisch/posts/10205570987811402:0

 11

 [9] Videooptagelse af Morten Frischs præsentation på Christiansborg: https://youtu.be/EgvMAVPF6Fs

 • Fra 1 minut og 12 sekunder inde i optagelsen gør Morten Frisch rede for, at omskæring nedsætter følsomheden. Morten Frisch påstår desuden, at glans ”er relativ ufølsom hos den omskårne mand”. Der var ingen generel evidens for dette på det tidspunkt, hvor Morten Frisch talte i Folketinget. Det nyeste og mest detaljerede studie har desuden vist, at der ikke er forskel i følsomhed på glans, når man sammenligner omskårne og ikke-omskårne mænd (Bossio et al., 2016):
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724395
 • Fra 1 minut, 48 sekunder til 2 minutter, 5 sekunder gør Morten Frisch rede for, at han forstår ”sunna-omskæring” som bortskæring af forhuden over klitoris. Se også note 10.
 • Fra 2 minutter og 26 sekunder refererer Morten Frisch til et studie af Taylor et al. (1996). Men dette studie viser ikke, at omskårne mænd har nedsat følsomhed. Studiet er et celleanatomisk studie, som viser, at forhuden antagelig er rig på nerveceller. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8800902
 • Morten Frisch fremkommer også med postulatet om den nedsatte følsomhed i avisen Huffington Post. Her handler det om, at følsomheden falder med tiden (”….potentially finding that their penises are less and less responsive to touch over time, due to the removal of erogenous tissue and the gradual desensitization of the now-unprotected glans.”). Der var og er ingen evidens for den påstand. http://www.huffingtonpost.com/morten-frisch/time-for-us-parents-to-reconsider-the-acceptability-of-infant-male-circumcision_b_7031972.html
 • Bemærk, at Morten Frisch hverken i sin tale på Christiansborg, i egne videnskabelige publikationer eller i sin formidlingsindsats inddrager de talrige videnskabelige studier, der ikke bekræfter hans egne resultater og personlige opfattelse af drengeomskæring.

[10] Indlægget i Berlingske ligger her: https://www.b.dk/kommentarer/omskaering-ofte-vaerre-for-drenge-end-piger

 • UNFPA-UNICEFs koordinator for FN’s internationale program mod pigeomskæring, Nafissatou Diop, besøgte København i 2014. Hun afviste blankt den påstand, at sunna-omskæring skulle udgøre op mod 85% af alle pigeomskæringer. Diop gjorde det klart, at hun ikke er bekendt med de tal, som Morten Frisch anvender. Se også note 9.
 • Både Morten Frisch og en række andre personer, som refererer til Morten Frischs førnævnte indlæg i Berlingske, er adskillige gange blevet opfordret til at dokumentere, at 85% af alle kvindelige omskæringer er af ”sunna-typen”, men de har aldrig fremlagt dokumentation herfor.

[11] Morten Frisch har i eget kampagnemateriale, i høringssvar til Sundhedsstyrelsen og i et stort opsat formidlingsindlæg på videnskab.dk refereret til og anvendt tal fra omtalte artikel (Dan Bollinger, ”Lost Boys: An Estimate of U.S. Enfant-Related Circumcision Deaths”), der af DR’s program Detektor er blevet beskrevet som uvidenskabelig. Tidsskriftet (Journal of Boyhood Studies), hvor denne ”forskningsartikel” er udgivet, er ikke indekseret som et videnskabeligt tidsskrift i de anerkendte databaser over forskningstidsskrifter som for eksempel MEDLINE.

12

På videnskab.dk – http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/omskaering-hvad-skal-forhuden-egentlig-bruges-til – fremgår det, at Morten Frisch også her refererer til “studiet” af Bollinger (sidstnævnte kilde i screenshot nedenfor):

13

[12] Rapporten fra Comite Consultatif de Bioethique de Belgique:
https://www.health.belgium.be/fr/avis-ndeg-70-aspects-ethiques-de-la-circoncision-non-medicale

På side 32 (engelsk) og side 30 (fransk) fremgår det, at rådet ikke – sådan som Morten Frisch udlægger teksten – anbefaler en lovændring:

“VIII. RECOMMENDATIONS
The Advisory Committee on Bioethics does not recommend a law change.”

VIII. RECOMMANDATIONS
Le Comité consultatif de bioéthique ne recommande pas de modification législative.”

 Screenshot til dokumentation af Morten Frischs misvisende formidling af afgørelsen fra det etiske råd i Belgien:

14.png

[13] Screenshot fra Morten Frischs Facebook-væg om UNICEF, 4. november 2017:

16

På baggrund af de omtalte videnskabelige undersøgelser, foruden en række andre studier, der blev udført før de tre store randomiserede kliniske forsøg, tilbyder Verdenssundhedsorganisationen WHO med støtte fra blandt andet Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation omskæring af både drenge og voksne mænd i 14 afrikanske lande. Omskæringsprogrammet er del af et større program til forebyggelse af HIV/AIDS. Morten Frisch har flere gange fremført følgende påstande om omskæringsprogrammet til forebyggelse af HIV/AIDS:

Morten Frischs påstand nr. 1

At der ikke er nogen sammenhæng mellem udbredelse af mandlig omskæring og HIV, da der findes lande med en relativ høj forekomst af HIV, som samtidig har en høj forekomst af mandlig omskæring (eksempelvis USA). Samtidig er der lande, hvor man har en relativ lav forekomst af HIV, hvor man også ser en lav forekomst af mandlig omskæring (eksempelvis lande i Europa). Deraf slutter Morten Frisch, at der er intet som tyder på, at mandlig omskæring skulle forebygge HIV.

Morten Frisch fremfører denne opfattelse – samt en fuldstændig uunderbygget påstand om, at omskårne mænd er mindre tilbøjelige til at anvende kondom end ikke-omskårne mænd – her: https://dagensmedicin.dk/omskaring-kan-ikke-forebygge-hiv-smitte/

Morten Frisch fremfører samme opfattelse i disse to links og i screenshottet herunder, som er fra Morten Frischs egen Facebook-væg: http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2013/03/12/peds.2012-2896.full.pdf
og
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17441692.2016.1184292

17

Kommentar: Denne sammenligning af lande giver ikke mening. I USA overføres HIV primært ved analsex blandt homoseksuelle og biseksuelle samt ved nålesmitte. Ved disse typer smittespredning ved man, at drengeomskæring ikke har nogen forbyggende effekt. Forskningen viser, at drenge/mandlig omskæring primært reducerer risikoen for HIV ved heteroseksuelt overført smitte. Man kan derfor ikke sammenligne lande og deres udbredelse af HIV og omskæring, hvis man ikke tager højde for den måde, hvorpå HIV spredes i de pågældende lande.

Morten Frischs påstand nr. 2

Forskningen på området viser, at to år efter omskæring var forekomsten af HIV i den omskårne gruppe af mænd og i den ikke-omskårne kontrolgruppe af mænd henholdsvis ca. 1% og ca. 2%. Ifølge Morten Frisch skulle dette vise, at omskæring kun giver en meget ringe nedsat absolut risiko for HIV (en forskel på et procentpoint i risiko). Denne argumentation illustreres af nedenstående screenshot fra Morten Frischs Facebook-væg, 14. oktober 2017.
(Her nævnes desuden en ”omskæringslobby”):

18

19

Kommentar: Observationsperioden i det omtalte studie var ca. 2 år. Det er basal epidemiologisk viden, at hvis omskæring på sigt reducerer risikoen for HIV, vil forskellen mellem de to grupper (et procentpoint observeret over en periode på to år) øges, efterhånden som eksponeringstiden øges. Hvis risikoen for HIV faktisk over tid forblev på 2% i en gruppe af uomskårne afrikanske mænd, ville HIV/AIDS ikke være noget stort problem i de pågældende afrikanske samfund. Som bekendt ser virkeligheden desværre helt anderledes ud. Det giver derfor ikke mening at formidle ideen om, at omskæring ”kun” giver en nedsat absolut risiko for HIV på et procentpoint.

Det skal i den sammenhæng også bemærkes, at man af etiske årsager valgte at afbryde studierne efter den nævnte observationstid på 2 år på grund af den høje relative beskyttelse på ca. 60%. Herefter blev man af etiske årsager nødsaget til også at tilbyde omskæring til kontrolgruppen af uomskårne mænd.

Morten Frischs påstand nr. 3

Da samtlige studier af mandlig omskæring og effekten på HIV er foretaget blandt voksne mænd, der har ladet sig omskære, mener Morten Frisch, at det ikke er korrekt, at omskæring af drenge skulle resultere i samme effekt.

Denne opfattelse kommer til udtryk i de følgende to screenshot fra Morten Frischs Facebook-væg, 4. november 2017:

20

21

Kommentar: Der er i forskningen beskrevet flere mekanismer, som kan forklare, hvorfor bortskæring af forhuden resulterer i nedsat risiko for HIV hos omskårne mænd (tilstedeværelsen af langerhans celler i forhuden; og risikoen for meget små ridser i forhuden; ”microtear”). Ingen af disse forklaringer taber deres validitet, hvis forhuden fjernes hos en dreng, i forhold til hvis der er tale om en voksen mand, som omskæres. Morten Frisch nævner ingen mulig årsag til, hvorfor der skulle være forskel i HIV-forebyggende effekt af omskæring blandt drenge og voksne mænd. Derudover vil enhver med basal indsigt i epidemiologi vide, at det ville være både uetisk og forskningsmæssig ekstrem vanskeligt, hvis ikke umuligt, at lade eksempelvis tre måneder gamle drenge omskære for derefter at følge dem over for eksempel 20-30 år, indtil de er blevet seksuelt aktive, for at vurdere, hvorvidt de vil få en lavere risiko for HIV sammenlignet med en uomskåret kontrolgruppe, der følges i samme periode.

Herunder ses et par tidligere eksempler på Morten Frischs ringeagt over for den del af HIV/AIDS-indsatsen i Afrika, der omfatter mandlig omskæring, samt de organisationer, der står bag. Ved navn nævnes, udover UNICEF, også UNAIDS, WHO, PEPFAR og Bill & Melinda Gates Foundation:

22.png

23.png

Morten Frischs Facebook-indlæg om UNICEF fra 4. november 2017 (ovenfor) har i skrivende stund fået 950 likes og er blevet delt 553 gange. Som reaktion på Morten Frischs og hans følgeres kritik lagde UNICEF 7. november 2017 en redegørelse ud på sin hjemmeside, hvor organisationen forklarer baggrunden for, at mandlig omskæring indgår som led i de HIV-forebyggende programmer: https://www.unicef.dk/nyheder/50957/spoergsmaal-og-svar-om-hiv-forebyggelse-og-mandlig-omskaering

 • Indlægget rettet mod UNICEF førte til, at en række af Morten Frischs følgere dels har erklæret, at de ikke længere ville støtte UNICEF. Dels har adskillige fremført voldsom kritik mod UNICEF med direkte og næsten ordret gengivelse af Morten Frischs argumentation. Dette er foregået på UNICEF’s Facebook-side og andre relaterede Facebook-sider, herunder henvendelser til danske UNICEF-ambassadører, jf. screenshots nedenfor:

24.jpg

25.png

 • 14. november 2017 postede Morten Frisch endnu et opslag om UNICEF (nedenfor). Her karakteriseres UNICEF’s forklaring på støtten til HIV/AIDS-forebyggende programmer, der blandt andet omfatter drenge/mandlig omskæring, som ”pølsesnak”, der er baseret på WHO’s og UNAIDS’s ”propagandaskrifter”.
 • Morten Frisch opfordrer direkte sine Facebook-venner og -følgere til at dele opslaget og deltage i kampagnen mod UNICEF, som han beskriver som en ”shitstorm”.
 • Som det fremgår, poster Morten Frisch en manipuleret version af UNICEF’s logo, hvor I’et i ”UNICEF” fremstilles som en skalpel, og hvor den grafiske del af logoet er ændret, så det forestiller en skalpel og et blebarn. Morten Frisch opfordrer sine følgere til at dele dette billede.

26.png

27.png

18. november 2017 postede Morten Frisch igen et opslag rettet imod UNICEF. Her beskyldes UNICEF blandt andet for hykleri, tvetungethed og fup:

28.png

29.png

[14] Screenshot fra Morten Frischs Facebook-væg, 13. april 2017, som viser Morten Frischs retorik over for de grupper, der benytter drengeomskæring i Danmark:

30.png

[15] Morten Frisch omtaler drengeomskæring som ”grov vold” og trækker en direkte parallel mellem drengeomskæring og fysisk vold mod børn:

31.png

 Morten Frisch sammenkæder direkte ikke-medicinsk drengeomskæring og vold mod børn. Han postulerer, at de to ting er uløseligt forbundne, og at forældre til rituelt omskårne sønner, pr. definition har tendens til at opdrage deres børn ved hjælp af fysisk afstraffelse, vold og brutalitet:

32.png

[16] Indlæg af Morten Frisch i Dagens Medicin, 9. september 2016, hvor Morten Frisch profilerer danske forskere og en videnskabelig redaktør på Ugeskrift for Læger i henhold til deres etnisk-religiøse tilhørsforhold:

33.png

Uddrag af indlæg af Morten Frisch i Kristeligt Dagblad, 28. juni 2016, https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ny-omskaeringsvenlig-forening-er-ikke-uhildet, hvor Morten Frisch mistænkeliggør forskere, hvis de er jøder, gift med en jøde, har et muslimsk navn eller er omskåret:

34.png

Kristeligt Dagblad har dækket sagen om den religiøs-etniske profilering her:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/omskaeringskritiker-vil-have-forskeres-tro-frem-i-lyset

[17] Påstand om, at det er de danske jøders egen skyld, at de udsættes for antisemitisme, fordi de lader deres drengebørn omskære:

35.png

I en debat om drengeomskæring skriver Morten Frisch om en person, at vedkommende ”misbruger sin jødiske stamtavle”, og at vedkommende har været brutal over for sit barn, hvis etnisk-religiøse tilhørsforhold Morten Frisch gør sig til dommer over:

36.png

[18] Et lille udpluk af indlæg på Morten Frischs Facebook-væg, som Morten Frisch ikke sletter:

37

38.png

39.png

40.png

41.png

42.png

43

44.png

45.png

[19] Morten Frisch skriver her om Bent Lexner og løvhyttefesten:

46.png

[20] Vedr. henvendelse til politikere og chikane af politikere, der er uenige med Morten Frisch:

 Kristeligt Dagblad har skrevet en portrætartikel om Morten Frisch, hvoraf det fremgår, at han systematisk har kontaktet danske politikere og udsat dem for chikane, hvis de ikke var enige i hans ønske om et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/overlaegen-der-ser-omskaering-af-drenge-som-udtryk-al-verdens-ondskab

Citat fra denne artikel:

47.png

Eksempler på henvendelser fra Morten Frisch til politikere, der ikke umiddelbart støttede op om Morten Frischs forbudsagenda.

 • Nedenfor ses henvendelse via Facebook til SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.
 • Bemærk omtalen af Sundhedsstyrelsens notat om drengeomskæring fra 2013: ”Sundhedsstyrelsens notat har ikke skyggen af sundhedsfaglig legitimitet”.

48.png

49.png

50.png

Morten Frisch skrev til/om daværende medlem af Folketinget for SF, Özlem Cekic (screenshot nedenfor).

 • Her omtales Sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drenge som ”en vejledning som ingen sundhedsfaglige organisationer eller sundhedspersoner uden religiøse eller økonomiske interessekonflikter bakker op om”.
 • Bemærk desuden fremsættelse af hypotese om en sammenhæng mellem drengeomskæring og autisme i sidste del af screenshottet. Spørgsmålet om hvorvidt Özlem Cekic vil støtte et forbud mod drengeomskæring, hvis det viser sig, at der er en sammenhæng mellem drengeomskæring og autisme, blev fremført ca. 1 år før Morten Frisch publicerede en artikel, hvor han mener at kunne se en sådan sammenhæng, se også note 7.

51.png

52.png

53.png

 • Endnu en politiker, som Morten Frisch henvendte sig til i juni 2015 med en forespørgsel om hendes mening om et forbud mod drengeomskæring, var Ida Auken (R). Morten Frisch kontaktede Ida Auken via dennes Facebook-væg. Auken svarede Morten Frisch, at hun ikke ønskede at støtte et forbud mod ikke-medicinsk drengeomskæring. Morten Frisch spurgte herefter Ida Auken om lov til at citere hende for den holdning. Kort efter at Auken har givet tilladelse til dette, dukkede et screenshot af Facebook-udvekslingen op i en artikel i Jyllands-Posten: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7772819/Ida-Auken-Omskæring-af-drenge-er-ok/
 • Journalist Mads Westermann, som var ansvarlig for artiklen, og som i den tilhørende faktaboks blandt andet skrev, at omskæring fører til nedsat følsomhed – en påstand, der ikke er nogen som helst videnskabelig dokumentation for – oplyste efterfølgende telefonisk, at oplysningerne i artiklen stammede fra personlig kommunikation med Morten Frisch.
 • Bemærk desuden, at der i artiklens faktaboks står: ”Resultaterne fra et forskningsprojekt lavet på Statens Seruminstitut og publiceret i det anerkendte lægetidskrift “Pediatrics” påviste sidste år en sammenhæng mellem omskæring af drenge og autisme. Således har drenge, der omskæres som spæde en 46 pct. større risiko for at udvikle autisme inden de fylder 10 år.” Se note 7.
 • Omtalen af Ida Aukens udtalelser i Jyllands-Posten førte efterfølgende til en veritabel ”shit-storm” rettet mod Aukens Facebook-væg (ca. 800 indlæg). Ida Auken blev svinet til og modtog adskillige trusler: http://nyheder.tv2.dk/valg2015/2015-06-09-ida-auken-i-strid-modvind-omskaering-af-drengeboern-er-ok-men-ikke-piger
 • 13. juni 2015 kunne man i Kristeligt Dagblad læse, at Morten Frisch beklagede, at Ida Auken i forbindelse med omskæringsdebatten blev udsat for chikane og trusler om vold. ”’Det er virkelig dybt beklageligt, at folk ikke kan opføre sig ordentligt i den her debat. Jeg har selv eksplicit på min egen Facebook-profil opsat spilleregler for god debat-tone. Og da Ida Auken efterfølgende sendte mig den ubehagelige Facebook-trussel, hun havde modtaget, lavede jeg et nyt opslag og opfordrede alle til at opføre sig ordentligt,’ siger han og understreger, at han i denne sag udelukkende udtaler sig som privatperson.”
 • På trods af ovennævnte udmelding fra Morten Frisch, kunne man i de dage, hvor truslerne mod Ida Auken indløb, også på Morten Frischs egen Facebook-væg læse, at Morten Frischs egne Facebook-venner truede Ida Auken.
 • Nedenfor ses eksempler fra Morten Frischs Facebook-væg 15. juni 2015, hvor der opfordres til at dræbe Ida Auken (”Af med knoppen”) og postuleres, at Ida Auken er ”syg”. Disse indlæg blev postet på Morten Frischs Facebook-væg to dage efter, at Morten Frisch er citeret i Kristeligt Dagblad for, at han vil opretholde en god debattone. Indlæggene om at dræbe Ida Auken, og om at hun er syg, ligger stadig den dag i dag på Morten Frischs Facebook-væg. De øvrige screenshots nedenfor giver ligeledes et indtryk af debatten, som den udspillede sig.
 • I Kristeligt Dagblad lufter Morten Frisch en konspirationslignende teori om, at de groveste indlæg måske er postet af modstandere af et forbud mod drengeomskæring med det formål at fremstille fortalere for et forbud negativt. Morten Frisch forsøger dermed at dæmonisere personer, der er uenige med ham, og han fremstiller samtidig sig selv som offer for ”rabiate mennesker”.
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/chikane-praeger-debat-om-omskaering

54.png

55.jpg

56.jpg

57.png

58

60

61.jpg

 62.jpg

63.jpg

[21] Vedr. henvendelse til sundhedsfaglige organisationer:

Morten Frisch havde i 2014 indlæg i hhv. Sundhedsplejerskerne medlemsblad (29. april 2014):
https://issuu.com/mortenfrisch/docs/2014-04-29_frisch_sundhedsplejerske

og Jordemødrenes medlemsblad (nr. 3, 2014):
http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/rituel-omskaering-af-drenge/

 • Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Jordemoderforeningen fulgte allerede i 2014 Morten Frischs anbefaling og udkom med erklæringer, der var stærkt kritiske over for ikke-medicinsk omskæring.
 • Bemærk, at Morten Frisch i begge ovennævnte artikler fremfører, at forskellen på den absolutte risiko for HIV-smitte er på ca. 1 procent. Men han undlader at nævne, at dette er observeret over en periode på kun to år, se note 13.
 • Dansk Sygeplejeråd modstod i første omgang presset og udkom i stedet med en meget afbalanceret udtalelse om emnet. Dette førte til en række omtaler af og henvendelser fra Morten Frisch til Dansk Sygeplejeråd.
 • Bemærk, at Morten Frisch ikke accepterer, at Dansk Sygeplejeråd afviser hans indlæg og derfor vælger at lægge indlægget ind på foreningens Facebook-væg.

64.png

65.png

66

 • I debatsporet efter ovenståaende kritik af Dansk Sygeplejeråds ledelse forsøgte Morten Frisch at lægge yderligere pres på organisationen:

67.png

 • Efterfølgende fortsatte henvendelserne til og presset på Dansk Sygeplejeråd fra Morten Frischs side, som det fremgår af nedenstående screenshot:

68.png

69.png

 • Det vedholdende pres bar frugt. I marts 2017 udkom Dansk Sygeplejeråd med et holdningspapir, hvori organisationen tilsyneladende støtter et forbud imod ikke-medicinsk drengeomskæring. I en efterfølgende Facebook-kommentar takker en af forslagstillerne blandt andre Morten Frisch for ”godt materiale”:

70.jpg

[22] Lobbyvirksomhed og forsøg på holdningspåvirkning af danske og udenlandske læger:

Screenshot fra danske lægers Facebook-gruppe ”Læger”, 4. november 2017, tråd vedr. UNICEF, se også note 13.

71.png

Et lille udsnit af Morten Frischs debat med lægekollegaer i den Facebook-tråd om UNICEF, som Morten Frisch indledte med ovenstående opslag.

Bemærk at Morten Frisch også over for lægekollegaer fremfører fortællingen om en sammenligning af lande som argumentation for, at omskæring ikke har effekt på HIV-smitte, se også note 13:

72.png

73.png

74.png

Forsøg på at holdningspåvirke udenlandske læger: 29. maj 2017 fremlagde Morten Frisch en præsentation af de sundhedsrelaterede konsekvenser, som han mener, der er forbundet med ikke-medicinsk drenge/mandlig omskæring. Det foregik på den årlige konference for World Association for Sexual Health, 28-31. maj 2017 i Prag.

Morten Frisch præsenteres i nedenstående screenshot som repræsentant for Aalborg Universitet:

75.png

En videooptagelse af præsentationen findes her: https://www.youtube.com/watch?v=6Cy7-MrQpVc&feature=youtu.be

Oversigt over nogle af de emner, Morten Frisch omtaler i sin præsentation:

00.16-00.30. Morten Frisch udtaler, at han som læge og forsker inden for seksuel sundhed er bekendt med, at mandlig omskæring har alvorlige sundhedsmæssige og seksuelle konsekvenser for individuelle omskårne drenge og mænd.

(Kommentar: I forhold til seksuelle konsekvenser foreligger der på det tidspunkt, hvor Morten Frisch præsenterede på vegne af Aalborg Universitet, tre systematiske litteraturgennemgange, som viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem ikke-medicinsk mandlig omskæring og oplevelse af seksuelle funktioner (Shabandazeh et al., 2016; Friedberg et al., 2016; Yang et al., 2017).

01.18-01.38. Morten Frisch deklarerer, at han ikke har finansielle, religiøse, ideologiske eller andre interessekonflikter, når det handler om mandlig omskæring.  Morten Frisch understreger, at han er skeptisk i forhold til accepten og anbefalingen af ikke-medicinsk drengeomskæring.

(Kommentar: Morten Frisch deklarerer ikke, at han specifikt har arbejdet for forbud og kriminalisering af ikke-medicinsk drengeomskæring i Danmark siden 2008, se note 1.).

03.00-03.11: Morten Frisch udtaler, at man i det sexforskrækkede victorianske England drog nytte af, at drengeomskæring resulterer i nedsat følsomhed og nedsat mobilitet af penis.

(Kommentar: Som nævnt ovenfor er der ingen generel evidens for, at drengeomskæring skulle resultere i oplevelse af nedsat følsomhed).

11.35-12.41. Morten Frisch fremhæver den høje risiko for meatus stenose (indsnævring af urinrørsåbningen) i hans eget studie fra 2016 og refererer til andre studier, hvor man har fundet høj forekomst af stenose.

(Kommentar: Morten Frisch undlader at nævne, at man i hans eget studie fandt, at den absolutte risiko for meatus stenose blandt 3375 omskårne drenge var ca. 0,18%, se note 5).

13.00-13.40. Morten Frisch refererer til resultaterne fra sit studie fra 2011, som viser, at omskårne mænd har en meget høj risiko for orgasmeproblemer.

(Kommentar: Morten Frisch nævner ikke, at ca. 73% af de omskårne mænd må antages at være omskåret som følge af sygdom, der eksisterede før deres omskæring, se note 6).

14.49-16.37. Morten Frisch fortæller, at man ikke bør tro på systematiske litteraturgennemgange af eksisterende viden om sammenhæng mellem mandlig omskæring og seksuel funktionsevne, da det kræver, at man er meget forsigtig, når man analyserer resultaterne. Morten Frisch nævner, at der i disse studier er eksempler på, at forfattere ikke deklarerer deres interessekonflikter, og at der generelt er mangel på studier, som inkluderer omskæring af børn. Morten Frisch refererer specifikt til den systematiske litteraturgennemgang af Shabanzadeh et al., Danish Medical Journal, 2016.

(Kommentar: Morten Frisch afviser relevansen af dette studie, da det strider imod hans egen forståelse af drengeomskæring som skadelig. Den interessekonflikt, som Morten Frisch henviser til, handler om, at både førsteforfatteren og en af medredaktørerne på Danish Medical Journal ifølge Morten Frisch har religiøs-etniske tilhørsforhold, som de ifølge Morten Frisch bør deklarere, se note 16).

[23] Forløbet, hvor Morten Frisch blokerede en række forskere og journalister, er beskrevet her:
https://circuminfo.dk/2017/06/29/statsansat-forsker-blokerer-kritik/

[24] Der er fuld dokumentation for hele den omtalte kommunikation, hvor Morten Frisch tilbyder rådgivning og sygeliggør en mindreårig dreng. Herunder ses et mindre uddrag. Yderligere dokumentation kan fremsendes på forespørgsel, dog med forbehold for fortrolighedshensyn i personsager.

76.png

[25] Der er fuld dokumentation for hele den omtalte kommunikation, hvor Morten Frisch forsøger at presse en forsker og lægekollega til at undskylde for en udtalelse. Herunder ses et mindre uddrag. Yderligere dokumentation kan fremsendes på forespørgsel, dog med forbehold for fortrolighedshensyn i personsager.

77.png

[26] Screenshots fra den omtalte tråd på Morten Frischs Facebook-væg, hvor Morten Frisch udstiller en mor og hendes søn. På trods af indlæggenes grovhed har Morten Frisch i skrivende stund ikke slettet disse indlæg. Af hensyn til familien er drengens ansigt og andre oplysninger, som gør det muligt at identificere familien, skjult.

78.jpg

79.png

80.png

81.png

82.png

83

84.png

85

86.png


Tilbage

Efter fremsendelse af ovenstående brev fandt en korrespondance sted med administrerende direktør Mads Melbye, Statens Serum Institut, og dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

De to afviser fuldstændig, at der skulle være grund til bekymring i forbindelse med Morten Frischs rolle som projektleder på Projekt Sexus i kombination med hans kampagne for et forbud mod drengeomskæring. Læs korrespondancen her:


Svar fra administrerende direktør på Statens Serum Institut, Mads Melbye, og dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 1. december 2017:

Kære alle
Statens Serum Institut tilslutter sig fuldt og helt nedenstående fra Ålborg Universitet.
Mvh
Mads Melbye
Administrerende direktør
Statens Serum Institut
Artillerivej 5, 2300 Copenhagen, Denmark

Til afsendere og modtagere af mail den 27/11-2017 fra ”Sober minoritetsforskning”.
Jeg kan på given foranledning oplyse, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet opfatter Projekt SEXUS som en overordentlig relevant og velplanlagt befolkningsundersøgelse. Undersøgelsens initiativtagere er professor Christian Graugaard, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, samt projektleder, overlæge Morten Frisch, Statens Serum Institut, og undersøgelsen repræsenterer et tæt forskningssamarbejde mellem disse to institutioner.

Som det fremgår af projektets hjemmeside http://www.projektsexus.dk, er Projekt SEXUS en spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at afdække danskernes seksuelle viden, holdninger, lyster, oplevelser og adfærd og se nærmere på mulige sammenhænge mellem livsstil, sundhed og seksualitet. Undersøgelsens vigtigste formål er at blive klogere på, hvordan vi bedst forebygger seksuelle problemer og fremmer den seksuelle og almene sundhed i den danske befolkning.

Der er lang tradition for, at sexologiske undersøgelser ikke blot beskæftiger sig med faktuelle forhold omkring deltagernes seksuelle liv, men også berører holdningsspørgsmål på seksualitetens område. Spørgsmålet om deltagernes holdning til lovligheden af drengeomskæring uden medicinsk indikation udgør et enkelt af 17 holdningsspørgsmål, som omhandler en bred vifte af temaer.

Det kan endvidere oplyses, at spørgeskemaet inden projektstart har været forelagt og drøftet med en række førende forskere, kliniske sexologer, myndigheder og seksualpolitiske organisationer, uden at det har givet anledning til kritiske indvendinger.

Morten Frisch, som er adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, og har både ph.d.- og doktorgrad fra Københavns Universitet, er en erfaren og velestimeret forsker med en omfattende produktion af fagfællebedømt videnskab i anerkendte internationale fagtidsskrifter.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ingen mening om, hvad Morten Frisch har af holdninger, herunder til ikke-medicinsk drengeomskæring. Som privatperson har Morten Frisch – som alle andre forskere her i landet – ret til at ytre sine personlige synspunkter.

Med venlig hilsen
Lars Hvilsted Rasmussen


Som svar på dekanens tilkendegivelse sendte afsenderne af det oprindelige brev 18. januar 2018 følgende til de samme personer og institutioner, som modtog det første brev, inkl. dokumentation:

Til
Dekan Lars Hvilsted Rasmussen
Administrerende direktør Mads Melbye

Tak for svar af 1. december 2017 på vores brev af 27. november 2017 vedrørende overlæge Morten Frisch og dennes rolle i Projekt Sexus-befolkningsundersøgelsen. Som vi understregede i vores brev, støtter vi fuldt ud en undersøgelse, der har til formål at belyse sammenhænge mellem seksualliv, sundhed og generel trivsel. Vi mener dog ikke, at I i jeres svar forholder jer til de konkrete kritikpunkter, vi har rejst.

I brevet af 27. november 2017 udtrykte vi bekymring over overlæge ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Aalborg Universitet Morten Frischs fremtrædende rolle i forbindelse med Projekt Sexus-undersøgelsen på grund af Morten Frischs mangeårige kraftige agitation for et forbud imod drengeomskæring i Danmark. Baggrunden for vores bekymring er den tydelige sammenblanding af personlige holdninger, politisk agenda og virket som forsker. Der findes talrige eksempler gennem adskillige år på, at Morten Frisch formidler forskningsresultater i pressen og på de sociale medier i en form, der er stærkt farvet af hans egen politiske agenda.

Politiske holdningsspørgsmål i Projekt Sexus-spørgeskemaet
Vi omtalte i brevet blandt andet, at der i undersøgelsen indgår fem spørgsmål, som omhandler politiske holdninger, herunder holdning til konkret lovgivning, såsom specifikation af en aldersgrænse i forbindelse med drengeomskæring og FGM (”Mener du, at det i Danmark skal være (eller forblive tilladt)…?”), s. 99.

Ud over disse fem spørgsmål stilles der ganske rigtigt, som I fremfører i jeres svar, tolv spørgsmål til respondenternes syn på ”andre menneskers seksuelle aktiviteter”. Men disse spørgsmål omhandler eksplicit folks moralske holdninger og kædes i spørgeskemaet ikke sammen med en stillingtagen af politisk/lovgivningsmæssig art (”I hvor høj grad finder du det moralsk i orden…?”), s. 97.

Det, vi i vores brev tydeligt gav udtryk for betænkelighed ved i relation til Morten Frischs politiske agenda vedrørende et forbud imod drengeomskæring i Danmark, var ikke spørgsmål til generelle holdninger til seksuelle praksisser og præferencer, herunder moralske holdninger. Vores bekymring går specifikt på spørgsmål til politiske holdninger, hvor respondenterne bliver bedt om en politisk/lovgivningsmæssig stillingtagen. I den kategori falder kun de fem spørgsmål på side 99 i spørgeskemaet.

Forskeres ret til at ytre sig om eget forskningsfelt
I skriver i svaret, at Morten Frisch efter jeres opfattelse ”som alle andre forskere her i landet (har) ret til at ytre sine personlige synspunkter.” Det er imidlertid ikke korrekt. En offentligt ansat forsker har ikke ret til at ytre sig frit og uden hensyntagen til budskabets form og rigtighed, hverken som privatperson eller som repræsentant for sit ansættelsessted. Som det fremgår af retningslinjerne i Justitsministeriets ”Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed” (http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf) er der klare grænser for, hvordan offentligt ansatte forskere bør ytre sig. Af retningslinjerne fremgår nemlig, at man ikke må ”udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde” (side 7).

Som vi redegjorde for i brevet af 27. november 2017, fremsætter Morten Frisch en række åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold vedrørende drengeomskæring, der ud over at være genstand for hans årelange politiske kampagne også må siges at være et af hans arbejds- og forskningsområder, idet han har publiceret studier om emnet og nu spørger detaljeret ind til dette emne i Projekt Sexus-undersøgelsen. Der er således, som det dokumenteres i brevet af 27. november, blandt andet fremkommet urigtige oplysninger vedrørende:

 • konsekvenserne af drengeomskæring (note 5, 6, 7, 8, 9 i brev af 27. november 2017).
 • eksisterende viden og evidens vedrørende UNICEFs og andre internationale organisationers HIV-forebyggende programmer i HIV-højrisikoområder i Afrika (note 13).

Fremsættelse af urigtige oplysninger samt udeladelse af visse resultater er – uanset om det sker i forskningspublikationer, eller når en forsker som privatperson formidler forskning – desuden i modstrid med ”Det danske kodeks for integritet i forskning” (https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning), som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Uddannelses- og Forskningsministeriet med deltagelse fra samtlige danske universiteter, herunder også Aalborg Universitet. Af kodekset fremgår blandt andet, at man ved formidling af forskning, uanset medieplatform, skal overholde de generelle standarder for ansvarlig forskningspraksis: ”Forskning kan formidles via forskellige kanaler, som dækker alt fra snævre professionelle og kollegiale sammenhænge til mere populær forskningsformidling, der henvender sig til et bredere publikum. Selvom formen, udtrykket og detaljeringsniveauet kan variere afhængigt af de anvendte kanaler og tilsigtede modtagere, skal standarderne for ansvarlig forskningspraksis altid følges, når forskningen formidles” (side 10).

Definition af ”arbejdsområde”
I sine hidtidige studier om drengeomskæring har Morten Frisch blandt andet beskæftiget sig med de undersøgte personers etnisk-religiøse tilhørsforhold, og i Projekt Sexus-undersøgelsen spørges der direkte ind til respondenternes etnicitet, religiøse tilhørsforhold, religionens betydning for vedkommende og graden af tro, både i nutiden og under respondenternes opvækst.

Morten Frischs arbejdsområde må således defineres som blandt andet omhandlende sammenhængen mellem etnicitet, religion, tro og sundhed. Dette kom blandt andet også til udtryk i Morten Frischs artikel fra 2016 om sammenhængen mellem omskæringsstatus og meatus stenose, hvor selve titlen også viser dette (“Cultural background, non-therapeutic circumcision…”).

Det er dermed ikke alene i modstrid med Justitsministeriets retningslinjer, når Morten Frisch fremsætter mangelfulde eller urigtige oplysninger (jf. ovenfor), men også når han udtrykker sig groft om sin egen studiepopulation, som i dette tilfælde i vid udstrækning udgøres af danske jøder og muslimer (note 14, 15, 17, 19 i brev af 27. november 2017). Vi frygter, at Morten Frisch vil benytte resultaterne fra Projekt Sexus-undersøgelsen til yderligere politisering i form af en fortsat udskamning og sygeggørelse af egen studiepopulation og som afsæt for at fremsætte flere udokumenterede og urigtige oplysninger om drengeomskæring, der vil blive præsenteret som videnskabelige fakta.

Ytringer som privatperson vs. ytringer på ansættelsesstedets vegne
I Justitsministeriets retningslinjer skelnes der mellem ytringer på egne vegne og ytringer på myndighedens (ansættelsesstedets) vegne. Det fremgår, som I antyder, at: ”man på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter. Det gælder også emner, der vedrører ens eget arbejdsområde.” Samtidig understreges det dog, at ”Hvis der er risiko for, at offentligheden fejlagtigt vil kunne opfatte en ytring som udtryk for myndighedens synspunkter, skal man være opmærksom på at præcisere, at man ytrer sig på egne vegne” (side 10).

Morten Frisch har ved nogle lejligheder pointeret, at han udtalte sig på egne vegne i omskæringsdebatten, men ofte udtaler han sig med angivelse af titler og ansættelsessteder, eller disse refereres uden forbehold i forbindelse med udtalelser til pressen ved promovering af studier, der, som det fremgår af vores tidligere henvendelse, bærer præg af alvorlige udeladelser og andre svagheder.

Dette fremgår blandt andet af note 22 i brev af 27. november 2017. Her er tale om en præsentation på en konference i maj 2017, hvor Morten Frisch som repræsentant for Aalborg Universitet fremsatte udokumenterede påstande om drengeomskæring, herunder at man altid har vidst at drengeomskæring nedsætter følsomheden. Desuden undlod Morten Frisch ved formidling af egne forskningsresultater at angive den absolutte risiko for meatus stenose blandt omskårne med det resultat, at drengeomskæring fremstår som langt mere skadeligt, end Morten Frischs egne resultater reelt viser.

At Morten Frisch ofte udtaler sig og/eller citeres i dagspressen med angivelse af titler og ansættelsessteder dokumenteres desuden af nedenstående links:

https://www.jv.dk/indland/Omskaering-oeger-drenges-risiko-for-autisme/artikel/1916552

https://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/av-omskaering-kan-give-drenge-forsnaevring-af-urinvejene/6465753

https://ekstrabladet.dk/sex_og_samliv/article4527964.ece

https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/omskaarne-drenge-faar-oftere-autisme/5391608

Af det følgende link fremgår, at Morten Frischs personlige holdningstilkendegivelser i dagspressen vedrørende drengeomskæring oven i købet formidles på Aalborg Universitets egen forskningsportal, der angiver titler og ansættelsesforhold.

http://vbn.aau.dk/da/clippings/searchall.html?searchall=morten%20frisch

I lyset af det store antal sager og forløb, som beskrives og dokumenteres i vores oprindelige brev af 27. november 2017, er vi som nævnt særdeles bekymrede for den åbenlyse konflikt mellem Morten Frischs integritet som forsker og hans mangeårige politiske kampagne for et forbud mod drengeomskæring. De budskaber, som Morten Frisch fremsætter i sin politiske kampagne er som beskrevet i strid med to ministeriers retningslinjer for offentligt ansatte forskere.

Vi ser frem til at få oplyst, hvordan I forholder jer til den nævnte konflikt, og hvordan I vil sikre, at de resultater af Projekt Sexus-undersøgelsen, der vedrører emner med relation til danske etniske og religiøse minoriteters seksuelle sundhed i bredeste forstand, herunder drengeomskæring, ikke med rette vil kunne drages i tvivl på grund af de metoder, som projektlederen benytter i forbindelse med promovering af sin velkendte politiske agenda.


Dekan Lars Hvilsted Rasmussens svar på ovenstående brev kan læses her.